Главная Стартовой Избранное Карта Сообщение
Вы гость вход | регистрация 11 / 05 / 2021 Время Московское: 10751 Человек (а) в сети
 

А.С. ПУШКИН


Оглаление<<<

А.С. ПУШКИН

    

А.С. ПушкинКАВКАЗ


Кавказ улл сона кIал, се цхьаь со цул лакхе,

Латт кхерий лакха шув, ше урагIа бахача,

Гаьнарча зIогал mIapa, хьалгIетта из лаьча,

Сигала сеца латт гаьна доацаш, сона юхе,

Укхазара сона гу тоатолий духьигаш,

Херцача токхамий уж бирса юхьигаш.


Морхаш укхаза маьрша лел, сона лохе гIолла дIа,

Царех чудетталу таташ деш кхуркхолгаш,

Царна кIал цу чхарий, ерзан я тархелгаш,

Кхерий Iов хьагуш я цул лохе хьежача дIа,

Кхы а лохе ягIаш я йокъаенна кокарчи,

ТIаккха дIахо холуш я, хьуна гаьний петаргаш,

Оалхазараш дек цигча, удаш лел цига саьрчий.


А дIахо цига наха, шой бIенаш ма дехкад,

Цу маьлха босешка жа дажа ма лаьхкад,

Жа доажаду гIокказий, цига жега боахкаш ба,

Арагва яха хий ший гечох удаш да.


Цига миска говра-баьрий, ший чIоже вахаш ва,

Цига цIимхара Тирка хий, ше дорха удаш да,

Из удаш додаш да, эккха санна увгIаш да,

Аьшка гома чуделла къона аькха ва санна,

Цо бердех ше каетт моастагIал деш санна.


Дулх ходеннача аькхо санна, цо дорха ший мухь бетт,

Бирсъенна ший талгIеш, бердашта цо mIaemm,

Мецача талгIешца цо, чхарех ший мотт хьекх,

Хургбац цогI цунна кхача, цогI бала пейда бац,

Цу чхарий Iалаьмат, Тирк теIош соцаш дац.
ЦЫГАНАШ


Цыганий гIаре из цхьа тоаба,

Бессарабе дIа я ше лелаш,

Тахан хи йисте уж сеца ба,

Тиша чаьтаре набъе лерхIаш.


ГIоза, безаме я цар бийса,

Сиглен кIал ю мерза наб,

Вордай чархашта хьал нийсса,

Ах гуча болаш кIувс эллаб.


Йоагаш цIи я, дезал ба багIаш,

Пхьер да кийчдеш сийнча баь тIа,

Чаьтара дехьа говраш я яжаш,

Iаьма ча я уллаш наькъ тIа.


Еррига хьов уж цига Iийча,

Маьрша дезалий хьаштий лар,

Са хуле ба уж баха кийча,

Истий ашарашца бераш еш гIар,

Наькъа пхьоален тата дIаийца.


Бийса йоаккхаш табар йолча,

ЦIаьхха цхьа сатем хьаотт,

Хьахоз арара из тем болча,

Iеха жIалеш, говраш ю йорт.


ЦIераш я маснахьа дIайоаяь,

Деррига дIатийнад, бутт ба хьежаш,

Лакхача сиглара ше цхьаь,

Тийна табор сийрдайоахаш.ДОШО ГУЙРЕ ХЬАТIА МА ЕНИЙ


Дошо гуйре хьатIа ма ений,

Дуненна бос цIаьхха дахьош,

СагIийна де санна кеч ма даьдий,

Къулбаседе морхашца хьахьовш,

Мух баьлар, цIейзар, доагIа хьа,

Бозбуъачал шийца дола Iа,

Хьакхаьчар даьржа кIорапашца,

Нажай гаьнегIа чуолладенна,

Дижар кIувсий из талгIешца,

Кхашка, гувнаш тIа кхохкаденна,

Сецача хина берда йистош,

Шаьръяьй диллача лейво кIалхьош,

Къег из шелал вей гIаддугаш,

Iана оамала вей дIатIадугаш.
ХЬО ХIАНА IЕХ, СА ГИЛА ДЫ?


Хьо хIана Iех, са гила ды,

Хьа фоарт хIана Iочуяхай?

Кес хьай хIана лестаяц те,

Гоаламаш хIана Iувшац хьай?

Со веций хIаьта хьога хьожаш,

Баъа йиззалца хьона фуъ луш,

Е хоза беций урхий кхоачам,

Дошо бац те лийтай чулоацам,

Еций урхаш даьре йолаш,

Деций ланаш дото долаш?

Говро жоп лу мелхар йолаш,

- Цхьан хIамо со йигай матар,

Хоз сона тата гаьнар долаш,

Лекхаш зурма, пхорч увгI геттар,

Iех чубоаллаш боаккха бала,

Дукха леларгъяц со ловзаш ара,

Дукха яхаргьяц со хоза йолаш,

Сей кхоачамца се кура йолаш,

Каста цIимхарча моастагIа кара,

Са нувра кхоачам ше дIахьоргба,

Дото ланаш баргашта кIалара,

Къа ца хеташ цо дIахьоргда,

Цхьан хIамагIа са са хьувз,

Сона тIатехкача талбашта метта,

Хьа цIока моастагIа сона mIamoc,

Хьацар даьннача са оагIош тIа.
СИГЛЕНО ГУЙРАН ШЕ САДОАХАШ


Сиглено гуйран ше садоахаш,

Малх наггахь мара гуча ца боахаш,

Геттара лоацлуш доагIа ди,

Хьуна юкъера баьде Iи,

ГIайгIане шох хинна дIадаьннад.

Даьхко кхаш дIакъайла доахаш,

ГIаръеш гIажаш хул дIайолхаш

БIайхача маьхка хьагаргаденад,

Вай саготдеш дола из Iа,

Кхаьчаб ноябрь коа тIа хьа.

Шийлача боадонга седкъа боагаш,

Кхашкар белхий тата дIадаьннад,

Нана берзаца борз я йоагIаш,

Моцала пIендараш тIадаьннад.


Из хоенна новкъа йода говр,

Пурх беш я, лоралуча наькъахочо,

Ма йодда хец из хилийта товр,

Са тоссаш гIокказ ара валац,

Цо доахан кхийчура ара дахац,

Делкъийга цо ший зурма лекхаш,

Гулдац ший доахан гон тIа лехкаш.


ЙоI ягIа цIагIа ашараш лекхаш,

Тха хьувзаш, Iана дommaгI бага,

ЦIарх яхаш ба ше юхе боагаш,

ТIаккха шелал хIанз къарс яхаш я,

Дотоха къег из цу арахьа,

Дешашвар рифма хьо езаш я,

ХIахьий дIаэца из сихагIа.


Хозача паркетал ше хозагIа,

Къег из хий хиннача шанагIа,

ГIадъяха кIаьнкий тоаба дIахьедаш,

Когсоалозашца лел из ша тедаш.


ЦIе когаш дола йийхьа гIаж,

Хих тIа нек де ше дага йолаш.

Ког ша тIа ловз, ше шек а йолаш,

Из лейже гIадъяхе Iойож,

Хьакъедаш хьувзаш хьалхара лоа,

Хозахинна седкъилгаш ший доа.
АНЧАР


Биркъача яьссача эри ара,

Малхо деттача яькхача лаьтта,

Анчар-га цIимхара ха санна,

Дунен гом тIа ше цхьаь латта.


Йокъала са кхоакхала ухача ара,

Даькъазача дийнахьа хьалтIаяьнна,

Хий дейнадац цунна, дохьаж мара,

Ткъовронаш цогI цун йиза яьнна.


Цун коастагI чакх из ше ма даьннад,

Ди делкъийга хулча йIовхалагI,

Сарахьа из ше детадаьннад,

Бурилгаш хулаш боалозагI.

Оалхазар цу тIа ха ма дагIац,

Е цIокъа лом цунна юхе дац,

Миха бирса хув цунна тIахьайзе,

Ше дIахо хьад цхьа бирса цIайзе.


Нагахьа морхо цунна боййа пурх,

Михаца лесташ долча гIанаш,

Цу mIера дохьаж Iочукхухь,

Ма доагIара гIомарагI из чудолаш.


Саго саг цига вахийтав,

ЦIимхара хьежа, амар денна,

Шийга яхар де вож дIавахав,

Iурра юхакхоачаш, дохьаж дена.


Бенаб цо дохьажа из кIув.

Га енай маьлхара гIанаш доахкаш,

Бос бахача юхь тIара хьацар ув,

Тоатолгаш хинна ше Iомехкаш.


Хьаденад, кIаьдвенна из вежав,

Коаст техача буна кIал ше вожаш,

Из миска лей Iоажала вижав,

Низ болча паччахьа гож тIа водаш.


Паччахьо дохьаж тIа ма хьекхад,

Ше яхар деча тIаьскаш тIа,

Царца Iазап цо дахьийтад,

Ший мехка гонахьа адамашта.
ЛЕЛЕ СО ЮРТА ГIАРАШ ЙОЛЧА


Леле со юрта гIараш йолча,

Дой аз ламаз нах дукха болча,

ВагIесо кегирхошца велаш,

Цхьа уйла я са керахь лелаш.


Аз яхаш да: дIагIоргда шераш,

Вейна хIанза гуш мел бараш.

Лаьтта кIал бала ший ха я,

Цхьабарий яр хIанз хьакхаьча я.


Цхьаь багIа нажа хи хьагуш ба,

Дагадох: хьуний хьо тхьамада,

Сола дуккха-дукха бахаргба,

Са даьшта цадейнар хьо гургда.


ЗIамига бер со хьесташ вале,

Дагадох: сона бехказа вала,

Хьона аз сей мотт дIалу ала,

Хьо ваха, со ла ха хIанза яле.


ХIара ди аз хIара сахьат,

Уйлашца айса накъа доахаш,

Хов Iоажал тIайоагIаш латт,

МалагIа ди да со ховш воацаш,


Ай, мича хул те са Iоажал?

ТIем тIа, е талгIеш тIа волаш,

Е синча баь тIа со Iовожал,

Са даьнна дегI шийла долаш.


Деннача дегIа бе-башха дац,

Миччахьа ше талхар аьнна,

Сей боаца мохк со безаш вац,

Са даьнна гом бисаб аьнна.


Со воаллача кашмел ара долаш,

Къонабарий вахар ше тоалулда,

Е дуне бе-башха доацаш долаш,

Ший абден хозалца къегалда.

Вы можете разместить эту новость у себя в социальной сети

Доброго времени суток, уважаемый посетитель!

В комментариях категорически запрещено:

  1. Оскорблять чужое достоинство.
  2. Сеять и проявлять межнациональную или межрелигиозную рознь.
  3. Употреблять ненормативную лексику, мат.

За нарушение правил следует предупреждение или бан (зависит от нарушения). При публикации комментариев старайтесь, по мере возможности, придерживаться правил вайнахского этикета. Старайтесь не оскорблять других пользователей. Всегда помните о том, что каждый человек несет ответственность за свои слова перед Аллахом и законом России!

© 2007-2009
| Реклама | Ссылки | Партнеры